Koła Gospodyń Wiejskich

Powiat Włocławski

Koło Gospodyń Wiejskich „GLIZNOWIANKI”

Gliznowo, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim

KGW „Gliznowianki” stara się kontynuować tradycje naszych babć i mam, które podobną orga- nizacje założyły w latach 60-tych ubiegłego wieku. Niestety Koło nie przetrwało zmian ustro- jowych w naszym kraju. Stąd też nasz pomysł aby spróbować ,,na nowo,, i wskrzesić inicjatyw oraz działań którymi od zawsze nasza wieś żyła.

Koło Nowoczesnych Gospodyń „DZIEWANNA”

Pińczata

Koło Nowoczesnych Gospodyń „DZIEWANNA” powstało z inicjatywy mieszkanek miejscowo- ści Pińczata Magdaleny Nowak i Alicji Drozd – Lipińskiej. Nasza mała miejscowość znajduje się niedaleko Włocławka w województwie kujawsko-pomorskim.

Sama nazwa „DZIEWANNA” odnosi się do mitu bogini słowiańskiej, czyli historii naszych przod- ków, a także dziewanna to piękny polny kwiat spotykany na naszych terenach. Jest to kwiat mało wymagający, odporny na wiele oddzia- ływań środowiskowych i trwały. Pierwsze za- łożycielskie spotkanie w którym uczestniczyło 8 Pań odbyło się 3 listopada 2018 roku. Stowa- rzyszenie liczy obecnie 15 członkiń. Choć dzia- łamy krótko to staramy się być bardzo aktywne i kreatywne.

Wychodzimy na przeciw wielu zadaniom, sta- ramy się wprowadzać innowacyjne pomy- sły. Działamy na rzecz lokalnego środowiska i mieszkańców.
Prezentujemy dorobek kulinarny Kujaw. Panie z naszego koła to wulkany energii i niezwykłe talenty. Nasza działalność skupia się głównie na zachowaniu lokalnej tradycji, ciągłości kulturo- wej. Staramy się aby nasze wioski były miejsco- wościami aktywnymi społecznie. Priorytetem jest aktywność i popularyzacja kultury regional- nej Kujaw. Możemy pochwalić się bogactwem działań na rzecz integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.

Zorganizowałyśmy warsztaty bożonarodzeniowe, choinkę i bal karnawałowy dla dzieci z naszych wiosek i nie tylko, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
KNG „DZIEWANNA” brało udział w wyda- rzeniu takich jak: Wystawa Powiatowa „Stoły Wigilijne na Kujawach 2018” oraz konkursie Słodka Wielkanoc na Kujawach w Kaniewie.
Uczestniczyłyśmy w warsztatach carvingo- wych w Kaniewie, dożynkach z Premierem na II Święcie Plonów „Wdzięczni Polskiej Wsi” 2019 w Kolnie (woj. podlaskie), gmin- nych dożynkach w Smólniku. Naszym największym jak do tej pory przed- sięwzięciem było zorganizowanie I Gmin- nego Święta Pieroga w Warząchewce połą- czonego z konkursem plastycznym na kwiat dziewanny, biegiem PIEROGRUN oraz pro- jektem NIECHCIANE DZIEDZICTWO…

Ponadto włączamy się w akcje charytatyw- ne, pieczemy ciasta i racuchy dla dzieci z do- mów dziecka.
Współpracujemy ze stowarzyszeniami: OSP Warząchewka, Włocławska Grupa Mo- tocyklowa, SPSK w Warząchewce, WKB Maratończyk Włocławek. Bierzemy udział w uroczystościach kościelnych, wspólnie wykonałyśmy palmę wielkanocną i wieńce dożynkowe. Wsłuchujemy się w potrzeby środowiska lokalnego i odpowiadamy na jego potrzeby.
Chcemy dalej zacieśniać więzy rodzinne i międzypokoleniowe.

Koło Gospodyń Wiejskich „WOLA ADAMOWA”

Wola Adamowa, gmina Chodecz, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim

Nasze koło istnieje i działa od 10 lat pod przewodnictwem Pani Marianny Pawlak. Integrowa- nie społeczeństwa, kultywowanie tradycji, obrzędów i obyczajów Kujaw oraz reprezentowa- nie sołectwa Wola Adamowa i gminy Chodecz na zewnątrz to nasze priorytety. Wychodzimy naprzeciw potrzebom wszystkich pokoleń mieszkańców naszej wsi. Organizujemy pikniki dla rodzin, corocznie zabawę choinkową dla milusińskich, spotkania takie jak: Dzień Kobiet, Opła- tek dla mieszkańców, czy Podkoziołek. Dbamy o estetykę świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół. Graczka, grabie czy pędzel nam niestraszne.
Jeśli chodzi o kulinaria to zachowujemy i korzystamy z przepisów naszych babć. Wykorzystuje- my je w takich imprezach jak Święto Żuru czy Wystawy Stołów Wigilijnych lub Wielkanocnych.
Propagujemy kulturę poprzez koncerty uczniów z rodzimych szkół, udział w wycieczkach do miejscowości o bogatej przeszłości historycznej, które poszerzają naszą wiedzę o Ojczyźnie i jej dziedzictwie.
Wsłuchujemy się w potrzeby środowiska lokalnego i odpowiadamy na jego potrzeby. Chcemy dalej zacieśniać więzy rodzinne i międzypokoleniowe.

Koło Gospodyń Wiejskich w ŚMIŁOWICACH

Śmiłowice, gmina Choceń, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim

Koło Gospodyń Wiejskich w Śmiłowicach, gmina Choceń, powiat włocławski, w wojewódz- twie kujawsko-pomorskim powstało w 1931 r. jedną z jego założycielek była Pani Stefania Dybowska , późniejsza długoletnia przewodnicząca. Skupiało 40 członkiń. II wojna świato- wa przerwała działalność koła do 1949 roku. Wtedy to Panie reaktywowały swoją działal- ność. Koło było organizatorem wielu kursów doszkalających dla mieszkanek wsi. Działała także wypożyczalnia sprzętu domowego. Przy kole powstał amatorski zespół artystyczny, który swoją działalnością umilał życie mieszkańców. W dniu 26 maja 1967 r. zorganizo- wano po raz pierwszy Dzień Matki na którą to uroczystość zostały zaproszone najstarsze mieszkanki Śmiłowic. Panie brały udział w licznych konkursach w których zajmowały czoło- we miejsca. Uczestniczyły także w wielu wycieczkach . Przez cały okres swojej działalności członkinie koła organizują uroczystości: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Wigilię, które są okazją do spotkań i wspólnego świętowania. Obecnie koło na którego czele stoi Pani Marzanna Rogowicz liczy 26 członkiń. Panie kontynuują tradycje swoich poprzedniczek, którymi bar- dzo często były ich mamy, babcie czy prababcie.

Koło Gospodyń Wiejskich „SUPER BABKI”

Mikanowo, gmina Lubanie, powiat włocławski w województwie kujawsko-pomorskim

Koło zostało założone na terenie sołectwa Mikanowo. Sołectwo Mikanowo położone jest na skraju Nadleśnictwa Włocławek w od- ległości 1km od rzeki Wisły stanowi je dwie wsie Mikanowo i Dąbrówka, łączna ich po- wierzchnia 1045 ha. Obszar ten zamieszkuje około 330 osób w przewadze są to robotnicy. Na terenie sołectwa istnieje plac zabaw dla dzieci oraz siłownia na powietrzna . Czekamy na budowę planowanej świetlicy sołeckiej. Wieś graniczy z sołectwami Lubanie, Gąbinek oraz miastem Włocławek. Na przyległych te- renach są zlokalizowane przedsiębiorstwa:
*GAZPROM WŁOCŁAWEK TŁOCZNIA * BETONIARNIA KLUCZBORK
* WIKA WŁOCŁAWEK
* ELEKTROWNIA GAZOWA
KGW „SUPER Babki” w Mikanowie zostało zrejestrowane w dn. 23.07.2019r w krajo- wym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich pod nr.0418100001.
Koło na swą działalność statutową otrzymało kwotę 3 000,00 złotych z ARiMR. Pozyskali-
śmy również 15 000,00 złotych z FUMDU- SZU ORLEN „ DAR SERCA” na opłacenie występu zespołu JORGUS. Występ zespołu odbył się w czasie dożynek gminnych . Człon- kinie Koła czynnie brały udział w organizacji dożynek. We własnym zakresie upiekły ciasta, którymi częstowały wszystkich zebranych na uroczystościach dożynkowych. Zarząd Banku KDBS docenił inicjatywę Koła i nagrodził nas wręczając bon w kwocie 400,00 złotych.
Na zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Roz- woju Koło nasze brało czynny udział w II Ogólnopolskim Święcie „WDZIĘCZNI POL- SKIEJ WSI” w Kolnie. Tam został zaprezen- towany Wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkanki wsi Mikanowo. Członkinie Koła zaprezentowały również swoje rękodzieło. Pani Małgorzata Świtalska haft „Malowanie igłą” oraz Pani Stanisława Paliwoda „Dekora- cje koronkowe”. Na wspomniane święto za- wieźliśmy dar od Gospodarstwa Pszczelego – Pana Janusza Lamparskiego w postaci wy- robów z różnego rodzaju miodów oraz pyłku pszczelego.

STOWARZTSZENIE KOBIET SUŁKOWA

gmina Lubraniec, powiat włocławski

Nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane jesienią 2010 roku. Działamy na terenie gminy Lubraniec.
Głównym celem Stowarzyszenia jest integra- cja i aktywizacja mieszkańców, dbałość o kul- turę i tradycję oraz szerzenie kultury kulinarnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Do zwyczajów naszych należy organizowanie Podkoziołka, Dnia Kobiet, dożynek wiejskich jak również udział w dożynkach gminnych), or- ganizujemy Andrzejki, wieczory wigilijne, po- kazy kulinarne oraz wycieczek krajoznawcze.
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy kilku Pań z Sułkowa na pierwszym spotkaniu było 16 osób, ich liczba stale wzrasta i zrzesza wszystkie chętne Panie z naszej wsi i nie tyl- ko. Prezesem Stowarzyszenie jest od początku Pani Agnieszka Misterska.
W lipcu 2011 roku Stowarzyszenie Kobiet Suł- kowa brało udział w Pikniku „Zdrowa Ryba’’. Panie przygotowały pyszne i pięknie wyglą- dające potrawy: szaszłyki ze śledzia i sushi ze śledzia. Wspomniane potrawy w konkursie za- jęły I miejsce.
W roku 2012– członkinie Stowarzyszenia przystąpiły do programu ‘’Ekologizacja wsi województwa Kujawsko-Pomorskiego, kształ- towanie podstaw i zachowań środowiska wiej- skiego poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”. Program realizowany przez KPODR w Minikowie współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jedno z go- spodarstw zakwalifikowało się do etapu woje- wódzkiego i otrzymało wyróżnienie.
Podczas XIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Minikowie Stowarzyszenie zdobyło I miejsce za napój regionalny „Kulisiok” w roku 2014 Puchar po- wiatu włocławskiego za kultywowanie kujaw- skiej tradycji.
Członkinie Koła biorą również udział w Festi- walu Kuchni Kujawskiej oraz w Święcie Żuru. Nasze potrawy są często nagradzane.

Koło Gospodyń Wiejskich „WIKTOROWO”

Wiktorowo, gmina Lubraniec, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „WIKTOROWO”, w Wiktorowie, gmina Lubraniec, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim powstało 15 września 1969r. i działało do roku 1995.
Przewodniczącą Koła była Pani Kazimiera Dylewska. W latach 70-tych ubiegłego wieku Panie organizowały wspólne spotkania tj. Dzień Kobiet, czy zabawy choinkowe oraz wyjeżdżały na wycieczki.
W 1974r. nastąpiła zmiana zarządu i przewodniczącą została Pani Bogumiła Pawlucy. Kaden- cja Pani Bogumił trwała bardzo krótko bo już w 1976 r. stanowisko objęła Pani Ewa Pawlucy. W roku 2017 nastąpiła reaktywacja Koła.
Dnia 17 marca 2017 r. odbyło się zebranie mające na celu reaktywację KGW „Wiktorowo”. Przewodniczącą została Pani Ilona Król. Koło bierze udział w licznych imprezach i świętach między innymi w Święcie Żuru Kujawskiego, Festiwal Kuchni Kujawskiej oraz w Dożynkach zarówno parafialnych jak i gminnych.
Co roku organizowane są wycieczki i różne inne imprezy integracyjne. KGW „Wiktorowo” bra- ło również udział w konkursie na Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich gdzie zajęło I miejsce.

STOWARZYSZENIE BEZBŁENNE KOBIETY

Błenna, gmina Izbica Kujawska, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim

Zajmujemy się integracją lokalnego społeczeństwa, krzewieniem tradycji, rozwojem kultury. Bierzemy udział w wystawach i konkursach kulinarnych, organizujemy imprezy integracyjne oraz warsztaty tematyczne. Zapraszamy do Błennej.

Koło Gospodyń Wiejskich „KŁOBIANKI”

Kłobia, gmina Lubraniec, powiat włocławski

Kobiety z Kłobi w styczniu (2019) się zebrały i koło „ Kłobianki” reaktywowały. Na pierwsze czwartki zebrania zwołały ustalając, że nie będą próżnowały. Na Dzień Kobiet się bawiły, wcze- śniej jednak stroiki wielkanocne zrobiły. Gdy z funduszu sołeckiego kasiorkę dostały, meble do sali zafundowały. A, że chętne są dziewczyny pojechały na Święto Czarniny. Żur dwa razy ugotowały przez co Kłobie rozsławiały.

Koło Gospodyń Wiejskich „KAZANIOKI”,

Kazanie, gmina Lubraniec, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „KAZANIOKI” z Kazania, gmina Lubraniec, powiat włocławski, w województwie kujawsko – pomorskim zawiązało się 30 listopada 2018 roku. Składa się z trzy- dziestu trzech członków, w tym siedmiu Panów.
Koło z werwą rozpoczęło swoją działalność i do dnia dzisiejszego nie zwalnia tempa.
Organizuje częste spotkania integracyjne i okolicznościowe. Umożliwia poznawanie pięknej pol- skiej ziemi poprzez liczne wycieczki krajoznawcze i wyjazdy kulturalno – rozrywkowo – rekreacyjne.
Chętnie uczestniczy w różnych kursach i szkoleniach a nadto samo często takie organizuje. Swój zapał i energię prezentuje podczas udziału w konkursach, festynach i festiwalach. Chociaż jest to młode stażem może poszczycić się sukcesami takimi jak:
– I miejsce podczas X Święta Żuru Kujawskiego;
– II miejsce na V Festiwalu Kuchni Kujawskiej – Święto Czarniny. Tak wystartowało Koło Gospodyń Wiejskich „Kazanioki” !
Jeszcze nieraz o nich usłyszycie, bo „apetyt rośnie w miarę jedzenia” Serdecznie pozdrawia KGW „Kazanioki”

Koło Gospodyń Wiejskich „FAJNE BABKI Z JÓZEFOWA”

Józefowo, gmina Włocławek, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „FAJNE BABKI Z JÓZEFOWA”, gmina Włocławek, powiat wło- cławski, w województwie kujawsko-pomorskim zostało reaktywowane i działa od 2016 roku.
Zrzesza niewielką liczbę kobiet, jednakże bardzo aktywnych i chętnych do działania.
Mając na uwadze potrzebę rozwoju naszej wsi, chętnie bierze udział w różnorodnych kierma- szach, festynach i spotkaniach, pielęgnując polską tradycję i promując naszą wieś. Koło zostało zarejestrowane w 2018r. co pozwoliło na korzystanie z różnych źródeł finansowania, m.in. Koło pozyskało środki na sprzęt gastronomiczny do świetlicy wiejskiej z programu „FIO na start”.
W tym roku organizowało „Wakacje z tradycją – warsztaty rękodzielnicze” dzięki dofinansowa- niu z Narodowego Centrum Kultury w programie „EtnoPolska 2019”.
Z doświadczenia jakie posiada KGW jasno wynika że prowadzona działalność jest niezwykle potrzebna i doceniana przez lokalną społeczność.
Corocznie organizowane są dla dzieci i młodzieży warsztaty plastyczno – artystyczne, zajęcia wakacyjne oraz zajęcia kulinarne, a także organizowany jest Dzień Kobiet i inne imprezy oko- licznościowe dla pozostałych mieszkańców wsi.
KGW bardzo aktywnie włącza się we wszelkie formy promowania kuchni regionalnej i regio- nalnych tradycji.
Koło corocznie uczestniczy w Targu Dary Lata, a także brało udział w „Święcie Żuru Kujaw- skiego” organizowanego przez Browar B, Festiwalu Smaków Kujawskich – Święcie Czarniny w Lubrańcu oraz wszystkich imprezach na terenie Gminy Włocławek, m.in. „Święcie Pieroga”.

Koło Gospodyń Wiejskich „KROMSZEWICE”

Kromszewice, gmina Chodecz, powiat włocławski

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „KROMSZEWICE”, w Kromszewicach, gmina Chodecz, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim powstało w 2008r.
Liczba kobiet w kole to 12 osób. Bardzo chętnie uczestniczymy w różnych imprezach lokalnych. Naszą siedzibą jest Świetlica Wiejska w Kromszewicach. Tam pleciemy wieńce dożynkowe i robimy wiele imprez np. Sylwester, Andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Babci oraz spotykamy się przy kawie. Przed Bożym Narodzeniem odwiedzamy naszych starszych mieszkańców z drobnymi upominkami zrobionymi własnoręcznie. Reprezentujemy gminę na dożynkach Gminno – Parafialnych i Powia- towych oraz na stołach Wigilijnych i Wielkanocnych. Jesteśmy chętne i otwarte do współpracy.

Koło Gospodyń Wiejskich „RÓŻANKA”

Kaniewo, gmina Boniewo, powiat włocławski w województwie kujawsko-pomorskim

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH RÓŻANKA, powstało w lutym 2019 roku w Kaniewie w gminie Boniewo. Jesteśmy młodym zespołem łączącym tradycję z nowoczesnością, wracamy do sta- rych przepisów z dziada pradziada. Jako świeżo działające KGW mamy już na swoim koncie pierwsze sukcesy, uczestnictwo w II Święcie Plonów „WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI 2019” w Kolnie z Panem Premierem na czele. Jesteśmy organizatorem festiwalu historycznego „RYBITWY, CZYLI RYBACY I RYBY W NAJSTAR- SZEJ KULTURZE”. Upamiętniamy Nasze dziedzictwo przybliżając je społeczności lokalnej. Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Nas jest I KUJAWSKI FESTIWAL KGW. Tematem prze- wodnim w roku 2019 jest „OBRZEDOWOŚĆ NA KUJAWACH I ZIEMII DOBRZYŃSKIEJ”. Zwieńczeniem tego wydarzenia bę- dzie wydanie publikacji opisujących obrzędowość oraz zebranie przepisów kulinarnych ponad 40 KGW.

Koło Gospodyń Wiejskich „BRZYSZEWO”

Brzyszewo, gmina Chodecz, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim

KGW Brzyszewo powstało 11lat temu. Obecnie jest 32 członków w tym również w naszych sze- regach są mężczyźni. Spotkamy się w remizie OSP, urządzamy imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, pikniki rodzinne, „Choinkę”, „Andrzejki”, „Sylwester”. Bierzemy również udział w dożynkach powiatowych i wojewódzkich reprezentując gminę. Czynnie uczestniczymy w imprezach typu stoły Wigilijne i Wielkanocne.

Koło Gospodyń Wiejskich „HUTA CHODECKA”

Huta Chodecka, gmina Chodecz, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „KUBŁOWO PIELESZKI”

gmina Chodecz, powiat włocławski, w województwie kujawsko-pomorskim

Koło działa od niedawna, gdyż powstało 15.09.2019 r. i liczy już 31 członków, wśród których znajduje się liczna grupa panów, co nas wyróżnia na tle innych kół. Mamy wiele pomysłów i chętne ręce do pomocy, aby działać na rzecz naszych społeczności.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wichrowicach

Wichrowice, gmina Choceń, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim

Nasze KGW powstało w 2014 roku liczy 20 kobiet, które prężnie i z zaangażowaniem działa- ją na terenie Gminy i Powiatu jesteśmy otwarte na wszystkie wyzwania oraz nowe możliwości jako Koło godnie reprezentujemy Gmine Choceń. Jest nam niezmiernie miło uczestniczyć w świę- tach kościelnych i państwowych na terenie remizy OSP staramy się spotykać regularnie i rozwi- jać swoje umiejętności w każdy możliwy sposób. Aktualny zarząd KGW tworzą; Przewodnicząca – Maria Zielińska Zastępca Przewodniczącej – Małgorzata Turkowska Skarbnik – Grażyna Nowak

Powiat Lipnowski

KGW „JAGA”

Tłuchowo, gmina Tłuchowo, powiat lipnowski, w województwie kujawsko-pomorskim

Koło Gospodyń Wiejskich „JAGA” powstało w 2018r. Rejestrację w ARiMR uzyskało 28.12.2018r. Liczy 12 członkiń. Działa
w oparciu o wzorcowy statut.

Koło Gospodyń Wiejskich „JAGNA”

Tłuchowo, gmina Tłuchowo, powiat lipnowski, w województwie kujawsko-pomorskim

Koło Gospodyń Wiejskich „JAGA” powstało w 2018r. Rejestrację w ARiMR uzyskało 28.12.2018r. Liczy 12 członkiń. Działa
w oparciu o wzorcowy statut.

Koło Gospodyń Wiejskich „JÓZEFKOWO”

Józefkowo, gmina Skępe, powiat lipnowski, w województwie kujawsko-pomorskim

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „JÓZEFKOWO” w Józefkowie istnieje od 1990 roku, liczy 16 osób. Spotykamy się raz w miesiącu w świetlicy w Józefkowie. Działalność KGW skupia się głów- nie na zachowaniu lokalnej tradycji, ciągłości kulturowej.
Staramy się aby nasza wioska była miejscowością aktywną społecznie. Nasze główne imprezy to: Sylwestra, Andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Ogniska. Bierzemy udział w różnego rodzaju imprezach typu Dożynki i Festyny.

Koło Gospodyń Wiejskich „KŁOBUKOWIANIE”

Kłobukowo, gmina Tłuchowo, powiat lipnowski, w województwie kujawsko-pomorskim

Jesteśmy organizacją działającą od grudnia 2018 r. Nasze koło liczy 40 członków, w tym 4 mężczyzn.
Choć nasz staż jest krótki zdobyliśmy już trzy nagrody: – III miejsce – Dzień Faworka we Wielgiem, III miejsce – Słodka Wielkanoc na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej.
Ponadto uzyskaliśmy III miejsce w plebiscycie Gazety Pomorskiej na najlepsze KGW w po- wiecie Lipnowskim.
Koło powstało z potrzeby integracji i aktywi- zacji naszej społeczności. Matką chrzestną „Koła” była Alina Połot. Jako nieliczni posia- damy własne stroje ludowe (kujawskie). Pla- nujemy wiele różnych działań na rzecz naszej społeczności.
Po nocach śnimy o własnej siedzibie z praw- dziwego zdarzenia.

KGW „LUBÓWIEC”

Lubowiec, gmina Skępe, powiat lipnowski, w województwie kujawsko-pomorskim

Nasze Koło działa na terenie naszej gminy ipowiatu. Bierzemy udziały w konkursach takich jak: Festiwal Smaku, Mistrzostwa Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych uroczysto- ściach odbywających się na naszym terenie.

Koło Gospodyń Wiejskich „ŻUCHOWO”

Żuchowo, gmina Skępe, powiat lipnowski

Koło Gospodyń Wiejskich w Żuchowie nie zostało jeszcze zarejestrowane, ponieważ działamy krótko i zaczynamy się dopiero organizować. Spotykamy się kilka razy w świeżo wyremonto- wanej świetlicy w naszej miejscowości. Koło liczy obecnie 7 osób. Postaramy się jak najszybciej zorganizować i działać na rzecz mieszkańców.

Koło Gospodyń Wiejskich „ŁĘCZANKI”

Łąkie, gmina Skępe, powiat lipnowski

KGW „Łęczanki” to reaktywacja KGW które kilkanaście lat wcześniej działało w Łąkiem przy współpracy z Kółkiem rolniczym. Nowe Koło powstało w 2015r i działa z inicjaty- wy mieszkańców dla społeczności lokalnej, organizując Zabawę Choinkową, Dzień Ro- dzinny, Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Andrzejki, Sylwestra, warsztaty kulinarne, bierzemy udział w dożynkach, festiwalach, jarmarkach. Zdobywając pierwsze miejsca za
desery, nalewki, wieniec dożynkowy czy Pal- mę Wielkanocną.
Organizujemy również zabawy jak i wycieczki turystyczne, kulturalne.
Działamy społecznie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dzięki otwarcia się przez człon- ków na potrzeby drugiego człowieka. Cytrynówka zdobyła pierwsze miejsce w ka- tegorii nalewki w Skansenie w Sierpcu na im- prezie plenerowej „Gotowanie na Polanie”

KGW KOŁO AKTYWNYCH KOBIET WIOSKA

Wioska, gmina Skępe, powiat lipnowski, w województwie kujawsko Pomorskiem

W 2012r, kiedy Wioska została sołectwem wyszła propozycja założenia Koła Gospodyń Wiejskich – nazwałyśmy się Koło Aktywnych Kobiet. Nasza działalność miała na celu inte- gracje społeczeństwa i zaangażowania miesz- kańców do działania na rzecz naszej gminy. Chciałyśmy powrócić do tradycji i nadal ją kultywować. Na początku stałyśmy się współ- organizatorkami lokalnych imprez tj. „Dzień Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „Wigilia”, „Choin- ka”, „Dzień Matki”. Brałyśmy aktywny udział w „Dożynkach”, Jarmarkach Bożonarodze- niowych i Wielkanocnych, w konkursach na „Najładniejszą Palmę” co roku zajmowałyśmy czołowe miejsca. Brałyśmy udział w wielu konkursach i festiwalach smaku, na których odnosiłyśmy swoje sukcesy.
Działalność Koła zaczęła się rozwijać, wyszły- śmy poza granice gminy. Reprezentowałyśmy nasze kulinaria w Skansenie w Sierpcu, w Ry- pinie, w Przysieku, Wielgiem, Tłuchowie.
Prowadzimy warsztaty kulinarne z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Skępem pn. „Mi- strzowie Małej Gastronomi”. W okresie przed świątecznym organizujemy warsztaty lepienia pierogów, pieczenia i ozdabiania pierników.
Działamy już 7 lat, wymieniamy się doświad- czeniami z innymi kołami i stowarzyszeniami na zasadzie współpracy. Naszym dużym suk- cesem jest cieszący się dużym zainteresowa- niem Festiwal Smaku „Smaki Regionu”, który organizujemy już po raz trzeci. Działalność kół gospodyń wiejskich to ciężka praca charyta- tywna ale i przyjemność dla tych którzy lubią robić coś dla innych.

Powiat Rypiński

KGW STARORYPIN PRYWATNY-IWANY

gmina Rypin, powiat rypiński, w województwie kujawsko-pomorskim

Jesteśmy stosunkowo młodym Kołem Gospodyń w naszej gminie na historycznej Ziemi Do- brzyńskiej, obejmującym swoim obszarem między innymi teren dawnego Państwowego Go- spodarstwa Rolnego.
Mimo iż nie jesteśmy dużym kołem, bo jest nas raptem kilkanaście osób, w tym również mamy kilku panów to zawsze stajemy na wysokości zadania, aby dopiąć wszystko „na ostatni guzik” jak to mówią.
W głównej mierze nasze KGW zajmuje się animacją i aktywizacją społeczności lokalnej w na- szej miejscowości poprzez organizację sołeckich imprez plenerowych i pikników dla dzieci i młodzieży (np. z okazji Dnia Dziecka), podczas których mieszkańcy sołectwa i nie tylko, mogą aktywnie i w miłej atmosferze spędzić czas. W okresach ferii zimowych zawsze staramy się prowadzić w naszej małej świetlicy wiejskiej kliku dniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas których uczestnicy mogą nie tylko się pobawić ale i czegoś nauczyć.
Oczywiście jak na Koło Gospodyń Wiejskich przystało podtrzymujemy również tradycje zwią- zane z przygotowywaniem Wieńca Dożynkowego i uczestnictwem w Dożynkach Gminnych i Powiatowych, w Dobrzyńskich Jarmarkach (Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych), które są doskonałym miejscem również do zaprezentowania swojego dorobku kulinarnego oraz wypie- ków, które przygotowywane są z pasją i w tradycyjny sposób.
Bardzo serdecznie zapraszamy do Starorypina oraz na naszego fanpage na Facebook pod ad- resem: www.facebook.com/Kolo-Gospodyn-Wiejskich-Iwany-Starorypin, na którym przedsta- wiamy w fotograficznym skrócie, to co się dzieje w naszym KGW.

Koło Gospodyń Wiejskich TRĄBIN RUMUNKI

gmina Brzuze, powiat rypiński, w województwie kujawsko-pomorskim

Nasze koło stara się brać udział we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach związanych z KGW.

KGW „OSTROWITE KOLONIA”

Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, w województwie kujawsko-pomorskim

GW OSTROWITE KOLONIA w Ostrowitem działa od 47 lat. Obecnie Koło liczy 23 człon- ków. Przewodniczącą Koła jest Pani Urszula Dąbkowska, Zastępcą Przewodniczącej Pani Marianna Kruszewska, sekretarzem Pani Bo- gumiła Chojnowska.
Na przestrzeni paru lat pielęgnujemy polską tradycję na wsi. Bierzemy udział w różnych konkursach między innymi: konkurs wyrobów kulinarnych, konkurs pieczenia i gotowania. Robimy palmy wielkanocne, wieńce dożynko- we, które biorą udział w konkursach, na naj- ładniejszą palmę, czy najładniejszy wieniec dożynkowy. Wykonujemy również stroiki do dekoracji.
Organizujemy wiele imprez okolicznościowych, aby podtrzymać tradycję są to; Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, spotyka- my się również na wielkanocnym jajeczku, oraz przy wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem.
Organizujemy w pobliskim parku obok jeziora piknik Noc Świętojańską, tj. wykonane przez nasze Panie z KGW wianeczki puszczamy je na wodę, a potem jest wspaniała zabawa.
W bieżącym roku nasze Koło brało udział w konkursie w Niedzielę Palmową w Kierma- szu Wielkanocnym w Rypinie oraz w kursie Carvingowym sporządzanie dekoracji z wa- rzyw i owoców, zdobytą wiedzę przekazałyśmy naszym Paniom z KGW Ostrowite Kolonia. Oprócz kursów i szkoleń zorganizowaliśmy wyjazd do teatru do Torunia na spektakl pod tytułem „ W co się bawić” prezentowane były piosenki Wojciecha Młynarskiego, wszystkie Panie były bardzo zachwycone.
Ostatnio wspólnie z Sołtysem wsi Ostrowite i Radnym, wykonaliśmy wieniec dożynkowy, który prezentowany był na dożynkach gmin- nych, na Agrze w Rypinie, oraz na dożynkach parafialnych w Ostrowitem.

Koło Gospodyń Wiejskich w KIEŁPINACH

gmina Wąpielsk, powiat rypiński, w województwie kujawsko-pomorskim

W grudniu 2019 roku minie rok jak podczas zebrania w świetlicy wiejskiej w Kiełpinach postanowiłyśmy utworzyć KGW.
Jest nas 18 pań które tworzą nasz związek, bierzemy udział w piknikach, dożynkach, różnego rodzaju konkursach kulinarnych w naszej gminie, ale również i w powiecie. Dużą pomocą w naszej działalności jest dla nas urząd gminy,sołtys naszej wioski i starostwo. Lecz jak każdej organizacji ciężko byłoby nam działać bez wsparcia finansowego które otrzymaliśmy z pro- gramu pomocy od ministerstwa rolnictwa. Jesteśmy zadowolone z tego że możemy brać udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych.

Koło Gospodyń Wiejskich w SKUDZAWACH

gmina Skrwilno, powiat rypiński, w województwie kujawsko-pomorskim

Koło zostało założone 27.12.2018 roku. Założyło je 11 kobiet. Wkrótce dołączyły do niego kolejne członkinie. Na dzień dzisiejszy tworzy je 14 osób. Tworzymy prężny i zgrany zespół an- gażujący się w różne przedsięwzięcia. Naszym pierwszym sukcesem było zdobycie II miejsca w konkursie na „Najpiękniejszy Stół Wielkanocny”. Sprawdziłyśmy się również jako współorgani- zatorki pikniku rodzinnego w Skudzawach. Dzięki częstym szkoleniom oraz współpracy z orga- nami samorządu terytorialnego wciąż podnosimy poziom naszej wiedzy oraz zdobywamy nowe doświadczenia. Dzięki funduszom uzyskanym z dofinansowania oraz zaangażowaniu członkiń stopniowo uzupełniamy wyposażenie i zaplecze sprzętowe. W przyszłości pragniemy dalej roz- wijać się i działać na rzecz lokalnej społeczności.

Koło Gospodyń Wiejskich w PUSZCZY RZĄDOWEJ

gmina Rypin, powiat rypiński, w województwie kujawsko-pomorskim

Koło zostało założone w 2006 roku, ale w nowym składzie intensywnie działamy od kwietnia 2015 roku. Od tego czasu uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych organizowa- nych w naszej gminie oraz poza nią. Bierzemy także udział w różnorodnych warsztatach, gdzie zdobywamy nowe, przydatne umiejętności. Kilka razy w ciągu roku organizujemy dla mieszkań- ców naszej wsi spotkania integracyjne, z takich okazji jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Kobiet, Dzień Matki itp. Jest to doskonała okazja do wspólnego świętowania i degustacji przy- gotowanych przez nas potraw. Co roku, w czasie wakacji organizujemy również festyn rodzin- ny. Staramy się wówczas zapewnić ciekawe atrakcje przede wszystkim dzieciom, jednocześnie jednak nie zapominamy o dorosłych. Bierzemy udział w dożynkach gminnych i powiatowych. Co roku wykonujemy wieniec dożynkowy i – co ważne –zdobywamy czołowe miejsca. Za nami wiele konkursów rękodzieła ludowego oraz kulinarnych, w których także odnosimy sukcesy. Każ- da z nas jest w jakimś kierunku utalentowana, więc świetnie się uzupełniamy i tworzymy zgrany zespół. Nasze koło prężnie się rozwija i integruje społeczność!
Z kaczki nie tylko czernina
– czyli nasza propozycja jak wykorzystać kaczkę na przygotowanie kilku prostych potraw.

Powiat Radziejowski

Koło Gospodyń Wiejskich „BODZANOWO”

Bodzanowo, gmina Dobre, powiat radziejowski, w województwie kujawsko-pomorskim

Nasze KGW powstało w 1963 roku i obecnie liczy 10 osób. W 2018 r. dokonaliśmy wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Na swoim koncie posiadamy liczne osiągnię- cia, nagrody i wyróżnienia za działalność kulinarną. Działamy prężnie podtrzymując tradycje przy okazji świąt religijnych oraz okolicznościowych takich jak Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Święto Rodziny, Powitanie lub Pożegnanie Lata, Dożynki, Festyny itp. Ze swoją dzia- łalnością wychodzimy również poza naszą gminę, gdyż działamy na terenie całego powiatu radziejowskiego, oraz także różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego.

Koło Gospodyń Wiejskich „BYCZYNA KOLONIA”

gmina DOBRE, powiat radziejowski, w województwie kujawsko-pomorskim

Nasze koło istnieje już 70 lat – od 1948 r. Pierwszą animatorką była Pani Bronisława Mistera, potem Anna Marchlewska, Helena Ziemniewicz , Maria Mańkowska, Barbara Łaska, a obecnie przewodniczy Anna Kapuścińska, która też od 3 kadencji jest sołtysem. Nasze działania od samego początku odbywały się ze współpracy z Kółkiem Rolniczym z naszej miejscowości i oczywiście naszych rodzin. Dzięki zaangażowaniu Pań należących do KGW i innych miesz- kańców jednoczyliśmy i jednoczymy naszą społeczność lokalną organizując różne spotkania, wycieczki po naszym kraju, od Morza do Tatr. Rozwijałyśmy swoje zdolności i realizowałyśmy marzenia poprzez różne szkolenia: rolnicze, BHP w domu i zagrodzie, dotyczące zdrowego odżywiania, szkolenia kulinarne, czy pierwszej pomocy. Organizowane były również spotkania z pielęgniarką, lekarzem w których poruszane były tematy dotyczące zdrowia i kosmetyczką, która przybliżyła najnowsze trendy w kosmetyce, ponieważ kobieta wiejska to piękna kobieta. Kilkakrotnie odbyły się spotkania przybliżające właściwości zdrowotne naszych polskich ziół. Systematycznie uczestniczyłyśmy w różnych akcjach czytania literatury narodowej organizo- wanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Dzieła naszych narodowych wieszczy i lokalnych poetów, towarzyszą nam w wielu spotkaniach okolicznościowych. W poprzednich latach przy naszym kole funkcjonowała biblioteka, z której korzystały nie tylko członkinie ale także miesz- kańcy naszej wioski. Miłym wspomnieniem są również organizowane w poprzednich latach zimowe kuligi zakończone ogniskiem.

W trakcie tych wielu lat działania, członkinie naszego koła uczestniczyły w wielu różnych kon- kursach, w których często otrzymywałyśmy nagrody i wyróżnienia np. w konkursie „CZYSTA ZAGRODA”.
Przybliżanie tradycji i folwarku towarzyszyło naszej działalności od samego początku istnienia koła. Od 1972 do 2008 r działał przy naszym Kole Zespół Folklorystyczny „AMATOR”, który występował na teranie kraju i województwa. Przy Kole działał również zespół teatralny, w któ- rym występowali mieszkańcy naszej wioski, Byczyny Kolonii i sąsiedniej Byczyny wystawili „Ożenek”.
No i kulinaria. To była domena Naszych Pań: smacznie, zdrowo, pięknie i tradycyjnie. Nasze przodowniczki organizowały i uczestniczyły w różnych konkursach kulinarnych a my kontynu- ujemy ich działalność. Mamy swoje osiągnięcia z dziedzictwa kulinarnego: kaczka nadziewana po kujawsku na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych. Wiele innych potraw nagradzanych na konkursach; zupa marchewkowa, rogaliki pływaki, barszcz czerwony zabielany z tłuczonymi ziemniakami, chruściki, katarzynki, prażonka, schab z kością i nalewka z pigwy. To dziedzictwo naszych mam i babć pozwala nam na uczestnictwo w różnych konkursach. I tak byłyśmy w Mi- kanowie, Zarzeczewie, Muzeum Etnograficznym w Kłóbce, Nocy Muzeów w Muzeum Etno- graficznym we Włocławku, pokazie stołów Wielkanocnych, wystawach wszystko z truskawki, jabłka, rabarbaru- GOK Dobre i wielu innych.
Dużym osiągnięciem dla nas jest promocja działalności Naszego Koła w mediach. Artykuły w Gazecie Pomorskiej, ABC Powiatu, we Wsi Kujawsko-Pomorskiej. Wiadomości z Gminy Do- bre. Odwiedzili nas również redaktorzy z tygodnika Poradnik Rolniczy z Poznania. No i wiado- mości ze szklanego Ekranu. W 2017r. przedstawiliśmy przy współpracy z Telewizją Regional- ną wielkanocny obrzęd Kujawski „ Pogrzeb żuru i śledzia” i tradycyjne potrawy wielkanocne. W 2017r., wspólnie z Zespołem Kujawioki od Dobrego w Gminnym Ośrodku Kultury uczest- niczyłyśmy w Nagraniach Kuchennych Rewolucji prowadzonych przez Panią Magdę Gessler, przybliżając folklor Kujawski. Nasze panie przygotowały potrawy z Gęsiny. Na początku nasze babcie i mamy, które działały w KGW spotykały się w naszych domach, w 1988r., z dużym udziałem społeczności lokalnej została wybudowana Świetlica Wiejska, która została wyre- montowana dzięki zaangażowaniu władz gminnych w 2011 r. i służy nam do dziś. Korzystają z niej wszyscy nasi mieszkańcy. Tu się spotykamy na różnych uroczystościach „od małego do dużego”, są to takie spotkania pokoleń. I tak co roku spotykamy się z Okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Święta Rodziny, i powitania wa- kacji, Święta Niepodległości, Dni Seniora, Andrzejek. Podtrzymując tradycję. Z okazjo dożynek pleciemy wieńce dożynkowe. Wspólnie z mieszkańcami wioski pieczemy pierniki, przygotowu- jemy ozdoby świąteczne .Już od 10 lat mamy taką piękną tradycję religijną Nasze spotkania majowe przy figurze Panstwa Witońskich gdzie razem z księdzem proboszczem odprawiane jest nabożeństwo majowe.
Obecnie nasze koło liczy 18 osób. W 2018r. wpisałyśmy się do Krajowego Rejestru Kół Go- spodyń Wiejskich. Bardzo nam pomogła Pani Anna Gembicka i pani Magdalena Nowak na bieżąco wspierają naszą działalność instruktorzy z ARiMR w Radziejowie. Pani Minister Anna Gembicka stara się zaszczycić swoją obecnością, wspiera nas w organizowaniu szkoleń i zachę- ca do dalszego rozwoju, spełniania naszych marzeń.
Dziękujemy mieszkańcom, władzom, przyjaciołom za pomoc i współpracę. 70 lat tradycji to coś starego i coś nowego. Idziemy z duchem czasu , dajemy ludziom szczęście bo jak powie- dział Sokrates „Szczęście to przyjemność, której się nie żałuje”.

Koło Gospodyń Wiejskich „PIOŁUNOWO”

gmina Radziejów, powiat radziejowski, w województwie kujawsko-pomorskim

Nasze KGW powstało w 1967 r. Swoją działalność przerwało 10 lat temu, by powrócić z no- wymi siłami i wznowić działalność od 26.05.2011 r. w licznym składzie 19 członkiń. Działamy z rozmachem na lokalnych uroczystościach.

KGW “CZOŁÓWEK”

gmina Radziejów, powiat radziejowski, w województwie kujawsko-pomorskim

Jesteśmy prężnie działającym kołem, które ma na swoim koncie liczne konkursy oraz udziały w lokalnych przedsięwzięciach. Za- praszamy na swoje konto w mediach spo- łecznościowych.

Powiat Aleksandrowski

Koło Gospodyń Wiejskich „OSSÓWKA”

Osówka, gmina Koneck, powiat aleksandrowski

KGW zawiązało się 21 grudnia 2018 r. skupia- jącobecniewswoimgronie21osób.Mimo,iż zaczynamy raczkować, możemy się pochwalić pierwszymi sukcesami: I miejsce w „Sołtysiadzie 2019” w Konecku
I miejsce w konkursie „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw” za „Babkę ziemnia- czaną”- Przysiek 2019.

Koło Gospodyń Wiejskich „O DOLINKA”

Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, w województwie kujawsko-pomorskim

Nasze KGW powstało w czerwcu 2016 roku i początkowo liczyło 24 kobiet, od grudnia 2018r. jesteśmy oficjalnie zarejestrowane jako Koło Gospodyń Wiejskich „O DOLINKA” i li- czymy 35 członków w naszych szeregach są również mężczyźni. Działamy lokalnie na rzecz naszego Odolionu, ale również uczestniczymy w imprezach wyjazdowych.
Zajęliśmy I miejsce w konkursie na najlepsze wielkanocne ciasto Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Kaniewie, III miejsce za koszyczek Wielkanocny w konkursie zorganizowanym przez Gmi- nę Aleksandrów Kujawski. Mieliśmy też przyjemność gotować żurek dla delegacji na Woje- wódzkich Dożynkach w Ciechocinku. Ostatnio reprezentowaliśmy naszą Gminę na Święcie Ziemniaka w Przysieku. Ważne dla Nas jest to, żebyśmy mogli się spotykać i czuć się dobrze w swoim towarzystwie, a ludzi „pozytywnie zakręconych” zapraszamy do nas.

Koło Gospodyń Wiejskich „SINIARZEWO”

Siniarzewo, gmina Zakrzewo, powiat aleksandrowski

KGW Siniarzewo istnieje od 1950 roku kie- dy to zostało założone przez nauczyciel- kę Stefanie Lipską. Jest najstarszym kołem działającym nieprzerwanie na terenie Gminy Zakrzewo, któremu przewodzi od 7 lat Ber- nadeta Stolcman. Zrzesza ono 35 kobiet. Nie tylko przynależność do Koła przechodzi z pokolenia na pokolenie ale również przepisy kulinarne, którymi zdobywamy w konkursach czołowe miejsca np. makowiec na amoniaku przygotowany przez przewodniczącą, który to jest w jej rodzinie od pokoleń, a którym zdo- była I miejsce w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Minikowie w roku 2018.
I miejsce w „Sołtysiadzie 2019” w Konecku
I miejsce w konkursie „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw” za „Babkę ziemniaczaną”- Przysiek 2019.

Koło Gospodyń Wiejskich „SĘDZIN”

Sędzin, gmina Zakrzewo, w powiecie aleksandrowskim, w województwie kujawsko-pomorskim

KGW w Sędzinie powstało około 50 lat temu. W maju 2019 roku Panie podjęły decyzję o utwo- rzeniu Stowarzyszenia. Przez minione lata gospodynie spotykały się w swoich domach, w remizie OSP oraz wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Wspólnie gotowały, szyły, haftowały, organizo- wały kursy, wspólne wycieczki czy też imprezy okolicznościowe np. Dzień Kobiet. Tradycje pod- trzymujemy nadal, którą to gospodynie wyssały z mlekiem matek. Wszystkie przepisy kulinarne i zdolności przechodzą z pokolenia na pokolenie, co nie znaczy, że nie lubią eksperymentować z potrawami! Gdy tylko spotykają się w kuchni, praca wre. Spod ich pracowitych rąk powstają pyszne potrawy, że nic tylko palce lizać! Potraw naszych gospodyń można spróbować m.in.: na pokazach stołów wielkanocnych i wigilijnych organizowanych przez Dom Kultury w Zakrzewie (co stało się już tradycją w naszej gminie), na dożynkach, jak również na pokazach wyjazdowych. Panie w tym kole są utwierdzone w przekonaniu, że nie o to chodzi, żeby coś zrobić, ale chodzi o to, żeby się spotkać, porozmawiać, a przy okazji wspólnie ugotować coś pysznego! Jedna z ta- kich potraw tradycyjnych w naszym regionie są pierogi z kapusta i grzybami.

Koło Gospodyń Wiejskich „MICHAŁOWO”

gmina Zakrzewo, powiat Aleksandrów Kujawski

Miejscowość liczy 238 mieszkańców z czego 45% stanowią kobiety, a 55% mężczyźni. Mi- chałowo słynie z hodowli bydła mlecznego. W naszej wsi mamy obiekt pałacowo-parkowy z XIX w., a także nowo wybudowaną świetlicę, w której spotykają się mieszkańcy.
KGW w Michałowie powstało 5 grudnia 2018 roku. Przewodniczącą Koła została Marta Michałowska. Od początku powstania Koło cieszyło się ogromną aprobatą wśród społecz- ności lokalnej i już 18 grudnia 2018r. liczba członków Koła wynosiła 33 osoby (21 kobiet i 12 mężczyzn).
Panie i Panowie z KGW to wulkany energii i niezwykłe talenty. Wieś nasza została przeisto- czona w miejsce aktywne. Priorytetem jest jednak działanie, aktywność sama w sobie, kulty- wowanie tradycji, która pozwala realizować się członkiniom Koła. Działalność w Kole stanowi też antidotum na nudę, bierność. Spotkania gospodyń stanowią dla nas formę aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku po pracy zawodowej i domowej.
KGW w Michałowie jest zawsze chętne do pomocy przy organizowaniu imprez gminnych i współpracuje z Domem Kultury.

Pomimo krótkiej działalności mamy na swoim koncie kilka sukcesów między innymi zdoby- ci trzeciego miejsca podczas konkursu kulinarnego „Pokaz tradycyjnych potraw wigilijnych” oraz specjalnej nagrody od europosła Kosmy Złotowskiego za najlepszą „Babkę Wielkanoc- ną”. Na swoim koncie mamy również zajęcie trzeciego miejsca za najlepszy „Kosz Wielkanoc- ny” w powiecie aleksandrowskim.
Koło chętnie uczestniczy w różnych szkoleniach. Braliśmy udział w spotkaniu zorganizo- wanym z Zakrzewie z Panią minister Angeliką Możdżanowską oraz Panią minister Anną Gembicką. W czerwcu Koło wzięło udział w szkoleniu Carvingowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka z Kaniewa. KGW uczestni- czyło w spotkaniu „KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZ- NA” organizowanym w Przysieku. Jego organizatorami byli Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Dyrektor Kujawsko -Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikanowie. Mogliśmy zaprezentować podczas tego spotkania nasze popisowe dania podczas wystawy kulinarnej. Poza tym wzię- liśmy udział w szkoleniu dotyczącym Kół Gospodyń Wiejskich oraz panelu dyskusyjnym. Można nas było spotkać na lawendowych polach w miejscowości Leszcze oraz na „Miodo- wym Lecie” w Zarzeczewie.

Koło Gospodyń Wiejskich „KONECK”

Koneck, gmina Koneck, powiat aleksandrowski, w województwie kujawsko-pomorskim

Koło liczy 32 członkinie jest wśród nas też jeden pan. KGW zostało założone w grudniu 2018 roku. Spotykamy się zależnie od potrzeb. Cieszymy się że możemy działać na rzecz lokalnej społeczności i nie tylko. Bierzemy czynny udział w różnych imprezach na szczeblu powiato- wym i wojewódzkim, podczas których prezentujemy swoje umiejętności kulinarne i artystycz- ne. Czasami potrzebujemy zwykłych spotkań takich przy kawie czy herbacie, aby oderwać się od zwykłych obowiązków. Jesteśmy zgranym zespołem, każda gotowa do pracy i pomocy.